تبلیغات
برنج قهوه ای تی با - Brown rice whfoods
سه شنبه 10 آذر 1388

Brown rice whfoods

• نوشته شده توسط: محمد آریانا

Fiber from Whole Grains and Fruit Protective against Breast Cancer

When researchers looked at how much fiber 35,972 participants in the UK Women's Cohort Study ate, they found a diet rich in fiber from whole grains, such as brown rice, and fruit offered significant protection against breast cancer for pre-menopausal women. (Cade JE, Burley VJ, et al., International Journal of Epidemiology).

Pre-menopausal women eating the most fiber (>30 grams daily) more than halved their risk of developing breast cancer, enjoying a 52% lower risk of breast cancer compared to women whose diets supplied the least fiber (<20 grams/day).

Fiber supplied by whole grains offered the most protection. Pre-menopausal women eating the most whole grain fiber (at least 13 g/day) had a 41% reduced risk of breast cancer, compared to those with the lowest whole grain fiber intake (4 g or less per day).

Fiber from fruit was also protective. Pre-menopausal women whose diets supplied the most fiber from fruit (at least 6 g/day) had a 29% reduced risk of breast cancer, compared to those with the lowest fruit fiber intake (2 g or less per day).

Practical Tip: As the following table shows, it's surprisingly easy to enjoy a healthy way of eating that delivers at least 13 grams of whole grain fiber and 6 grams of fiber from fruit each day.

FoodFiber Content in Grams
Oatmeal, 1 cup3.98
Whole wheat bread, 1 slice2
Whole wheat spaghetti, 1 cup6.3
Brown rice, 1 cup3.5
Barley, 1 cup13.6
Buckwheat, 1 cup4.54
Rye, 1/3 cup8.22
Corn, 1 cup4.6
Apple, 1 medium with skin5.0
Banana, 1 medium4.0
Blueberries, 1 cup3.92
Orange, 1 large4.42
Pear, 1 large5.02
Prunes, 1/4 cup3.02
Strawberries, 1 cup3.82
Raspberries, 1 cup8.36

*Fiber content can vary between brands. Source: esha Research, Food Processor for Windows, Version 7.8

Help Prevent Gallstones

Eating foods high in insoluble fiber, such as brown rice, can help women avoid gallstones, shows a study published in the American Journal of Gastroenterology.

Studying the overall fiber intake and types of fiber consumed over a 16 year period by over 69,000 women in the Nurses Health Study, researchers found that those consuming the most fiber overall (both soluble and insoluble) had a 13% lower risk of developing gallstones compared to women consuming the fewest fiber-rich foods.

Those eating the most foods rich in insoluble fiber gained even more protection against gallstones: a 17% lower risk compared to women eating the least. And the protection was dose-related; a 5-gram increase in insoluble fiber intake dropped risk dropped 10%.

How do foods rich in insoluble fiber help prevent gallstones? Researchers think insoluble fiber not only speeds intestinal transit time (how quickly food moves through the intestines), but reduces the secretion of bile acids (excessive amounts contribute to gallstone formation), increases insulin sensitivity and lowers triglycerides (blood fats). Abundant not just in brown rice but all whole grains, insoluble fiber is also found in nuts and the edible skin of fruits and vegetables including tomatoes, cucumbers, many squash, apples, berries, and pears. In addition, beans provide insoluble as well as soluble fiber.

Whole Grains and Fish Highly Protective against Childhood Asthma

According to the American Lung Association, almost 20 million Americans suffer from asthma, which is reported to be responsible for over 14 million lost school days in children, and an annual economic cost of more than $16.1 billion.

Increasing consumption of whole grains and fish could reduce the risk of childhood asthma by about 50%, suggests the International Study on Allergy and Asthma in Childhood (Tabak C, Wijga AH, Thorax).

The researchers, from the Dutch National Institute of Public Health and the Environment, Utrecht University, University Medical Center Groningen, used food frequency questionnaires completed by the parents of 598 Dutch children aged 8-13 years. They assessed the children's consumption of a range of foods including fish, fruits, vegetables, dairy and whole grain products. Data on asthma and wheezing were also assessed using medical tests as well as questionnaires.

While no association between asthma and intake of fruits, vegetables, and dairy products was found (a result at odds with other studies that have supported a link between antioxidant intake, particularly vitamins C and E, and asthma), the children's intake of both whole grains and fish was significantly linked to incidence of wheezing and current asthma.

In children with a low intake of fish and whole grains, the prevalence of wheezing was almost 20%, but was only 4.2% in children with a high intake of both foods. Low intake of fish and whole grains also correlated with a much higher incidence of current asthma (16.7%). compared to only a 2.8% incidence of current asthma among children with a high intake of both foods.

After adjusting results for possible confounding factors, such as the educational level of the mother, and total energy intake, high intakes of whole grains and fish were found to be associated with a 54 and 66% reduction in the probability of being asthmatic, respectively.

The probability of having asthma with bronchial hyperresponsiveness (BHR), defined as having an increased sensitivity to factors that cause narrowing of the airways, was reduced by 72 and 88% when children had a high-intake of whole grains and fish, respectively. Lead researcher, CoraTabak commented, "The rise in the prevalence of asthma in western societies may be related to changed dietary habits." We agree. The Standard American Diet is sorely deficient in the numerous anti-inflammatory compounds found in fish and whole grains, notably, the omega-3 fats supplied by cold water fish and the magnesium and vitamin E provided by whole grains. One caution: wheat may need to be avoided as it is a common food allergen associated with asthma.

Meta-analysis Explains Whole Grains' Health Benefits

In many studies, eating whole grains, such as brown rice, has been linked to protection against atherosclerosis, ischemic stroke, diabetes, insulin resistance, obesity, and premature death. A new study and accompanying editorial, published in the American Journal of Clinical Nutrition explains the likely reasons behind these findings and recommends at least 3 servings of whole grains should be eaten daily.

Whole grains are excellent sources of fiber. In this meta-analysis of 7 studies including more than 150,000 persons, those whose diets provided the highest dietary fiber intake had a 29% lower risk of cardiovascular disease compared to those with the lowest fiber intake.

But it's not just fiber's ability to serve as a bulking agent that is responsible for its beneficial effects as a component of whole grains. Wheat bran, for example, which constitutes 15% of most whole-grain wheat kernels but is virtually non-existent in refined wheat flour, is rich in minerals, antioxidants, lignans, and other phytonutrients-as well as in fiber.

In addition to the matrix of nutrients in their dietary fibers, the whole-grain arsenal includes a wide variety of additional nutrients and phytochemicals that reduce the risk of cardiovascular disease. Compounds in whole grains that have cholesterol-lowering effects include polyunsaturated fatty acids, oligosaccharides, plant sterols and stanols, and saponins.

Whole grains are also important dietary sources of water-soluble, fat-soluble, and insoluble antioxidants. The long list of cereal antioxidants includes vitamin E, tocotrieonols, selenium, phenolic acids, and phytic acid. These multifunctional antioxidants come in immediate-release to slow-release forms and thus are available throughout the gastrointestinal tract over a long period after being consumed.

The high antioxidant capacity of wheat bran, for example, is 20-fold that of refined wheat flour (endosperm). Although the role of antioxidant supplements in protecting against cardiovascular disease has been questioned, prospective population studies consistently suggest that when consumed in whole foods, antioxidants are associated with significant protection against cardiovascular disease. Because free radical damage to cholesterol appears to contribute significantly to the development of atherosclerosis, the broad range of antioxidant activities from the phytonutrients abundant in whole grains is thought to play a strong role in their cardio-protective effects.

Like soybeans, whole grains are good sources of phytoestrogens, plant compounds that may affect blood cholesterol levels, blood vessel elasticity, bone metabolism, and many other cellular metabolic processes.

Whole grains are rich sources of lignans that are converted by the human gut to enterolactone and enterodiole. In studies of Finnish men, blood levels of enterolactone have been found to have an inverse relation not just to cardiovascular-related death, but to all causes of death, which suggests that the plant lignans in whole grains may play an important role in their protective effects.

Lower insulin levels may also contribute to the protective effects of whole grains. In many persons, the risks of atherosclerotic cardiovascular disease, diabetes, and obesity are linked to insulin resistance. Higher intakes of whole grains are associated with increased sensitivity to insulin in population studies and clinical trials. Why? Because whole grains improve insulin sensitivity by lowering the glycemic index of the diet while increasing its content of fiber, magnesium, and vitamin E.

The whole kernel of truth: as part of your healthy way of eating, whole grains can significantly lower your risk of cardiovascular disease, obesity and type 2 diabetes. Enjoy at least 3 servings a day. No idea how to cook whole grains? Just look at the "How to Enjoy" section in our profiles of the whole grains, or for quick, easy, delicious recipes, click on this link to our Recipe Assistant and select brown rice or whichever whole grain you would like to prepare.

For all the health benefits brown rice can provide, don't forget to make this delicious, nutty-flavored grain a frequent addition to your meals.

Description

Rice is one of the most important foods in the world, supplying as much as half of the daily calories for half of the world's population. No wonder that in Asian countries, such as Thailand, rice is so highly valued that the translation of the word "to eat" literally means "to eat rice."

Asked to name the types of rice they are familiar with, people may be able to recall one or two. Yet, in actuality there is an abundance of different types of rice-over 8,000 varieties. Oftentimes, rice is categorized by its size as being either short grain, medium grain or long grain. Short grain, which has the highest starch content, makes the stickiest rice, while long grain is lighter and tends to remain separate when cooked. The qualities of medium grain fall between the other two types.

The scientific name for rice is Oryza sativa.

Another way that rice is classified is according to the degree of milling that it undergoes. This is what makes a brown rice different than white rice. Brown rice, often referred to as whole rice or cargo rice, is the whole grain with only its inedible outer hull removed. Brown rice still retains its nutrient-rich bran and germ. White rice, on the other hand, is both milled and polished, which removes the bran and germ along with all the nutrients that reside within these important layers.

Some of the most popular varieties of rice in this country include:

 • Arborio: A round grain, starchy white rice, traditionally used to make the Italian dish risotto.
 • Basmati: An aromatic rice that has a nutlike fragrance, delicate flavor and light texture.
 • Sweet rice: Almost translucent when it is cooked, this very sticky rice is traditionally used to make sushi and mochi.
 • Jasmine: A soft-textured long grain aromatic rice that is available in both brown and white varieties.
 • Bhutanese red rice: Grown in the Himalayas, this red colored rice has a nutty, earthy taste.
 • Forbidden rice: A black colored rice that turns purple upon cooking and has a sweet taste and sticky texture.

History

Everyone knows that rice is an ancient food, but only recently have we discovered just how ancient it is. Rice was believed to have been first cultivated in China around 6,000 years ago, but recent archaeological discoveries have found primitive rice seeds and ancient farm tools dating back about 9,000 years.

For the majority of its long history, rice was a staple only in Asia. Not until Arab travelers introduced rice into ancient Greece, and Alexander the Great brought it to India, did rice find its way to other corners of the world. Subsequently, the Moors brought rice to Spain in the 8th century during their conquests, while the Crusaders were responsible for bringing rice to France. Rice was introduced into South America in the 17th century by the Spanish during their colonization of this continent.

The majority of the world's rice is grown in Asia, where it plays an incredibly important role in their food culture. Thailand, Vietnam and China are the three largest exporters of rice.

How to Select and Store

Rice is available prepackaged as well as in bulk containers. If purchasing brown rice in a packaged container, check to see if there is a "use-by" date on the package since brown rice, owing to its natural oils, has the potential to become rancid if kept too long.

Research recently published suggests that some non-organic U.S. long grain rice may have 1.4 to 5 times more arsenic than rice from Europe, India or Bangladesh. For this reason, select organically grown rice whenever possible. (More detailed information on this study can be found below in the Individual Concerns section.)

Just as with any other food that you may purchase in the bulk section, make sure that the bins containing the rice are covered and that the store has a good product turnover so as to ensure its maximal freshness. Whether purchasing rice in bulk or in a packaged container, make sure that there is no evidence of moisture.

Since brown rice still features an oil-rich germ, it is more susceptible to becoming rancid than white rice and therefore should be stored in the refrigerator. Stored in an airtight container, brown rice will keep fresh for about six months.

While white rice varieties should also be stored in an airtight container, they can be kept in a cool, dry place rather than the refrigerator. Stored properly, they will keep fresh for about one year.

The storage of cooked rice is controversial. Most organizations recommend 4-7 days of storage in the refrigerator at most. From all of the available evidence, however, and to err on the safe side, we believe it's best to cook only the amount of rice you can consume during the day it is cooked, or at most, the following day.Several potential toxins can be produced in rice under certain conditions involving time, temperature, presence of moisture, bacterial spores, or fungi. It appears that some fungi can turn one of the amino acids (tryptophan) in rice into alpha-picolinic acid, and that this substance, when excessive, can cause hypersensitivity reactions to rice in some persons. Another mycotoxin (fungus-triggered toxin) called T-2 can also be produced in rice by the fungus Fusarium. About 300 mycotoxins are commonly found in many grains, not only rice, when these grains are allowed to become moldy. All of the research we've see on these potential toxins involves cultivation and harvesting of rice at the agricultural level rather than cooking and storage of rice at home. However, we still suggest erring on the safe side here. Be sure to keep your cooked rice in a tightly sealed container when stored in your refrigerator.

How to Enjoy

For some of our favorite recipes, click Recipes.

Tips for Preparing Rice

Like all grains, before cooking rice, especially that which is sold in bulk, rinse it thoroughly under running water and then remove any dirt or debris that you may find. After rinsing brown rice, add one part rice to two parts boiling water or broth. After the liquid has returned to a boil, turn down the heat, cover and simmer for about 45 minutes.

To prevent them from sticking, wash medium grain and round rice (like Arborio) under cool running water before cooking.

To cook basmati rice, which has a lighter, fluffier texture, soak it in a bowl of cool water before cooking, stirring frequently and replacing the water four or five times until the water no longer has a milky appearance.

A Few Quick Serving Ideas:

Heat up cooked rice with milk or soymilk. Add in cinnamon, nutmeg, raisins and honey for a delicious rice pudding.

Make homemade vegetable sushi rolls by wrapping brown rice and your favorite vegetables in sheets of well-moistened nori.

Use rice leftovers for cold rice salads that are great for on-the-go lunches. Be creative and add either chicken or tofu plus your favorite vegetables, nuts, herbs and spices.

For a simple yet delicious lunch or dinner entrée, serve beans and rice accompanied by the vegetables of your choice.

Rice as a side dish need not be served plain - spruce it up with the toppings of your choice. Some of our favorites include nuts, sesame seeds, healthy sautéed mushrooms, and scallions.

Place rice and chopped vegetables in a pita bread, top with your favorite dressing, and enjoy a quick and easy lunch meal.

Individual Concerns

Brown rice is not a commonly allergenic food and is not known to contain measurable amounts of oxalates or purines. In fact, the hypoallergenic (low-allergy) nature of whole grain, organic brown rice makes it a grain alternative commonly recommended by healthcare practitioners.

Non-Organic Rice May Contain Traces of Arsenic

Research conducted by Andrew Mehanrg and colleagues from the University of Aberdeen in Scotland has found that rice grown in the U.S. contains from 1.4 to 5 times more arsenic than rice from Europe, India or Bangladesh. However, the U.S. rice contains less of the most toxic species of arsenic than the rice tested from other nations.

U.S. long grain rice had the highest mean arsenic levels at 0.26μg/g with the highest concentration at 0.4 μg/g.

Indian rice had the least arsenic at 0.05μg/g.

Rice from Bangladesh contained the same amount of arsenic as rice from Europe at 0.15 μg/g.

Low doses of arsenic, such as those found in Meharg's survey, do not cause acute illness; however, long term exposure may increase cancer risk. Higher levels of exposure can affect various organs including the skin and the respiratory, cardiovascular, immune, genitourinary, reproductive, gastro-intestinal and nervous systems.

Despite U.S. rice containing the highest concentrations of arsenic, it is difficult to evaluate the possible toxicity of the rice that was tested because inorganic arsenic is five to ten times more toxic than organic arsenic. In the U.S. rice, only 42% of the arsenic was inorganic compared to 81% in the Indian rice, 80% in the Bangladeshi and 64% in European rice. But, as the authors point out, organic arsenic can still cause health problems.

The arsenic contamination of U.S. rice may be the result of earlier cotton farming, which relied on arsenic-based pesticides. Land previously used to grow cotton is now used to cultivate rice, particularly in Mississippi and Arkansas.

When rice was first grown in these states, the crops often failed due to straighthead, an arsenic-induced disease. Varieties of rice were developed that are resistant to straighthead, but this increased the risk of arsenic accumulation in apparently healthy grains. The U.S. is currently reviewing all arsenic-based pesticides. At the World's Healthiest Foods, we recommend erring on the side of safety. Choose organically grown rice whenever possible. For any crop to be labeled as organic, including rice, stringent testing of soils for contaminants, including arsenic, must be passed.

Nutritional Profile

Rice is an excellent source of the trace mineral manganese, and a good source of the minerals selenium and magnesium.

For an in-depth nutritional profile click here: Rice.

In-Depth Nutritional Profile

In addition to the nutrients highlighted in our ratings chart, an in-depth nutritional profile for Brown rice is also available. This profile includes information on a full array of nutrients, including carbohydrates, sugar, soluble and insoluble fiber, sodium, vitamins, minerals, fatty acids, amino acids and more.

Introduction to Food Rating System Chart

In order to better help you identify foods that feature a high concentration of nutrients for the calories they contain, we created a Food Rating System. This system allows us to highlight the foods that are especially rich in particular nutrients. The following chart shows the nutrients for which this food is either an excellent, very good, or good source (below the chart you will find a table that explains these qualifications). If a nutrient is not listed in the chart, it does not necessarily mean that the food doesn't contain it. It simply means that the nutrient is not provided in a sufficient amount or concentration to meet our rating criteria. (To view this food's in-depth nutritional profile that includes values for dozens of nutrients - not just the ones rated as excellent, very good, or good - please use the link below the chart.) To read this chart accurately, you'll need to glance up in the top left corner where you will find the name of the food and the serving size we used to calculate the food's nutrient composition. This serving size will tell you how much of the food you need to eat to obtain the amount of nutrients found in the chart. Now, returning to the chart itself, you can look next to the nutrient name in order to find the nutrient amount it offers, the percent Daily Value (DV%) that this amount represents, the nutrient density that we calculated for this food and nutrient, and the rating we established in our rating system. For most of our nutrient ratings, we adopted the government standards for food labeling that are found in the U.S. Food and Drug Administration's "Reference Values for Nutrition Labeling." Read more background information and details of our rating system.

Brown rice, cooked
1.00 cup
195.00 grams
216.45 calories
NutrientAmountDV
(%)
Nutrient
Density
World's Healthiest
Foods Rating
manganese1.76 mg88.07.3excellent
selenium19.11 mcg27.32.3good
magnesium83.85 mg21.01.7good
tryptophan0.06 g18.81.6good
World's Healthiest
Foods Rating
Rule
excellentDV>=75%ORDensity>=7.6ANDDV>=10%
very goodDV>=50%ORDensity>=3.4ANDDV>=5%
goodDV>=25%ORDensity>=1.5ANDDV>=2.5%

In-Depth Nutritional Profile for Brown rice

References

 • Anderson JW, Hanna TJ, Peng X, Kryscio RJ. Whole grain foods and heart disease risk. J Am Coll Nutr 2000 Jun;19(3 Suppl):291S-9S 2000. PMID:17670.
 • Cade JE, Burley VJ, Greenwood DC. Dietary fibre and risk of breast cancer in the UK Women's Cohort Study. Int J Epidemiol. 2007 Jan 24; [Epub ahead of print] 2007. PMID:17251246.
 • Ensminger AH, Ensminger, ME, Kondale JE, Robson JRK. Foods & Nutriton Encyclopedia. Pegus Press, Clovis, California 1983.
 • Ensminger AH, Esminger M. K. J. e. al. Food for Health: A Nutrition Encyclopedia. Clovis, California: Pegus Press; 1986 1986. PMID:15210.
 • Erkkila AT, Herrington DM, Mozaffarian D, Lichtenstein AH. Cereal fiber and whole-grain intake are associated with reduced progression of coronary-artery atherosclerosis in postmenopausal women with coronary artery disease. Am Heart J. 2005 Jul;150(1):94-101. 2005. PMID:16084154.
 • Fortin, Francois, Editorial Director. The Visual Foods Encyclopedia. Macmillan, New York 1996.
 • Jensen MK, Koh-Banerjee P, Hu FB, Franz M, Sampson L, Gronbaek M, Rimm EB. Intakes of whole grains, bran, and germ and the risk of coronary heart disease in men. Am J Clin Nutr 2004 Dec;80(6):1492-9. 2004. PMID:15585760.
 • Johnsen NF, Hausner H, Olsen A, Tetens I, Christensen J, Knudsen KE, Overvad K, Tjonneland A. Intake of whole grains and vegetables determines the plasma enterolactone concentration of Danish women. J Nutr. 2004 Oct;134(10):2691-7. 2004. PMID:15465768.
 • Liu RH. New finding may be key to ending confusion over link between fiber, colon cancer. American Institute for Cancer Research Press Release, November 3, 2004. 2004.
 • Liu S, Willett WC, Manson JE, Hu FB, Rosner B, Colditz G. Relation between changes in intakes of dietary fiber and grain products and changes in weight and development of obesity among middle-aged women. Am J Clin Nutr. 2003 Nov;78(5):920-7. 2003. PMID:14594777.
 • McKeown NM, Meigs JB, Liu S, Saltzman E, Wilson PW, Jacques PF. Carbohydrate Nutrition, Insulin Resistance, and the Prevalence of the Metabolic Syndrome in the Framingham Offspring Cohort. Diabetes Care. 2004 Feb;27(2):538-546. 2004. PMID:14747241.
 • Most MM, Tulley R, Morales S, Lefevre M. Rice bran oil, not fiber, lowers cholesterol in humans. Am J Clin Nutr. 2005 Jan;81(1):64-8. 2005. PMID:15640461.
 • Ni W, Tsuda Y, Takashima S, Sato H, Sato M, Imaizumi K. Anti-atherogenic effect of soya and rice-protein isolate, compared with casein, in apolipoprotein E-deficient mice. Br J Nutr Jul;90(1):13-20 2003.
 • PlanetRice.net. Chinese Archaeologists Find 9,000-Year-Old Rice Seeds. http://www.planetrice.net/newspub/story.cfm?id=1021 2001.
 • Tabak C, Wijga AH, de Meer G, Janssen NA, Brunekreef B, Smit HA. Diet and asthma in Dutch school children (ISAAC-2). Thorax. 2006 Dec;61(12):1048-53. Epub 2005 Oct 21. 2006. PMID:16244092.
 • Tsai CJ, Leitzmann MF, Willett WC, Giovannucci EL. Long-term intake of dietary fiber and decreased risk of cholecystectomy in women. Am J Gastroenterol. 2004 Jul;99(7):1364-70. 2004. PMID:15233680.
 • van Dam RM, Hu FB, Rosenberg L, Krishnan S, Palmer JR. Dietary calcium and magnesium, major food sources, and risk of type 2 diabetes in U.S. Black women. Diabetes Care. 2006 Oct;29(10):2238-43. 2006. PMID:17003299.
 • Vogt, T. M. Ziegler, R. G. Graubard, B. I et al. Serum selenium and risk of prostate cancer in U.S. blacks and whites. Int J Cancer. 2003 Feb 20; 103(5):664-70 2003.
 • Williams PN, Price AH, Raab A, Hossain A, Feldmann J, Meharg AA. Variation in arsenic speciation and concentration in paddy rice related to dietary exposure. Environ. Sci. Technol., 2005 July;39 (15):5531-5540. 2005. PMID:16124284.
 • Wood, Rebecca. The Whole Foods Encyclopedia. New York, NY: Prentice-Hall Press; 1988 1988. PMID:15220.

More of the World's Healthiest Foods (& Spices)!


نظرات() adelaide weather
شنبه 22 دی 1397 05:37 ق.ظ
Can I just say what a comfort to find a person that really understands what they're talking about over the
internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make it
important. More people ought to look at this and
understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular given that you certainly possess the gift.
Olejek konopny
یکشنبه 16 دی 1397 12:41 ب.ظ
Hi there, yes this paragraph is genuinely good and I have learned lot
of things from it concerning blogging. thanks.
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:54 ب.ظ

Many thanks! I value this!
warnings for cialis canadian drugs generic cialis cialis daily cialis generique cialis 5 mg schweiz canadian discount cialis cialis tablets australia cialis farmacias guadalajara only now cialis 20 mg cialis rezeptfrei
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:25 ق.ظ

Thank you! I like it.
interactions for cialis wow cialis tadalafil 100mg tadalafil generic side effects for cialis buy cialis cialis side effects cialis tadalafil effetti del cialis cialis per paypa canadian drugs generic cialis
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:12 ق.ظ

Appreciate it. Loads of information.

low dose cialis blood pressure cialis dose 30mg cialis online napol cialis australia org click now buy cialis brand free generic cialis cialis 5mg billiger cialis from canada buying cialis overnight cialis 5 mg buy
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 10:43 ب.ظ

Really all kinds of good data!
cialis en 24 hora order generic cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis authentique suisse what is cialis tarif cialis france cialis cuantos mg hay does cialis cause gout usa cialis online compare prices cialis uk
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:49 ق.ظ

Kudos! Lots of tips.

cialis dosage amounts cialis 10mg prix pharmaci free generic cialis cialis ahumada order generic cialis online cialis daily reviews cialis generika cialis for bph cialis 20 mg cost cialis 5 mg effetti collateral
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:13 ق.ظ

With thanks. I enjoy this.
acheter cialis meilleur pri cialis 100mg suppliers cialis 10 doctissimo achat cialis en europe cialis australian price cialis prezzo al pubblico generic cialis at the pharmacy cipla cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis price in bangalore
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 11:18 ق.ظ

You actually reported it adequately.
low cost cialis 20mg online prescriptions cialis cialis herbs only now cialis for sale in us we recommend cialis info cialis patent expiration viagra or cialis acheter cialis kamagra generico cialis mexico cialis online nederland
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:45 ب.ظ

Kudos! I appreciate this.
cialis manufacturer coupon enter site very cheap cialis viagra vs cialis cialis sicuro in linea cialis daily reviews we like it cialis price canadian cialis cialis 5 mg buy cialis name brand cheap generic cialis in vietnam
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Thanks! Lots of forum posts!

cialis pas cher paris cialis pas cher paris cialis soft tabs for sale cialis ahumada cialis dosage recommendations canadian drugs generic cialis how do cialis pills work viagra cialis levitra tadalafil 20 mg precios cialis peru
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:52 ب.ظ

Amazing loads of helpful data.
cialis 20 mg best price dose size of cialis cialis for sale south africa acheter cialis meilleur pri enter site natural cialis cialis 05 cialis manufacturer coupon cialis online cialis coupon cialis diario compra
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Fine posts. Many thanks!
cialis daily dose generic wow cialis 20 price cialis best cialis ahumada we like it safe cheap cialis cialis online nederland cialis alternative the best choice cialis woman venta de cialis canada cialis et insomni
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:18 ب.ظ

You've made your point quite well..
cialis 30 day trial coupon cialis online cost of cialis cvs purchasing cialis on the internet where to buy cialis in ontario can i take cialis and ecstasy cialis diario compra cialis 5mg generic cialis review uk price cialis best
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Incredible quite a lot of awesome facts!
cuanto cuesta cialis yaho ou trouver cialis sur le net cialis italia gratis fast cialis online generic cialis 20mg uk we recommend cialis best buy cialis daily reviews cialis patent expiration generic cialis at the pharmacy generic cialis pill online
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Kudos. Loads of content.

we choice free trial of cialis cialis pills boards cialis side effects dangers cialis online cialis venta a domicilio cialis vs viagra non 5 mg cialis generici cialis para que sirve generic cialis review uk cialis prezzo in linea basso
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:28 ق.ظ

Superb knowledge. Cheers.
cialis online holland comprar cialis 10 espa241a prescription doctor cialis click here cialis daily uk click here to buy cialis ou acheter du cialis pas cher buy cialis online legal cialis generico cialis patent expiration cialis bula
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:13 ب.ظ

Seriously tons of beneficial material.
look here cialis order on line viagra vs cialis cialis patent expiration il cialis quanto costa opinioni cialis generico legalidad de comprar cialis cialis 5mg prix cialis rckenschmerzen cialis italia gratis cialis lilly tadalafi
buy generic cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 09:56 ب.ظ

Valuable content. Cheers!
precios de cialis generico buy cialis online legal achat cialis en suisse bulk cialis buy cialis online nz buying cialis in colombia rezeptfrei cialis apotheke ou trouver cialis sur le net cialis vs viagra opinioni cialis generico
canadian prescriptions online
یکشنبه 1 مهر 1397 06:09 ب.ظ

You've made your point.
canadian drug store is trust pharmacy in canada legitimate no 1 canadian pharcharmy online drugs for sale in uk most reliable canadian online pharmacies pharmacy canada best is trust pharmacy in canada legitimate canadian medications pharmacy canadian online pharmacies legal canadian medications 247
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:25 ب.ظ

Wonderful tips. Regards!
low dose cialis blood pressure pastillas cialis y alcoho wow look it cialis mexico cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil tablets cialis purchasing generic cialis cialis therapie cialis vs viagra cialis professional yohimbe
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:34 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
purchase once a day cialis 200 cialis coupon ou acheter du cialis pas cher cialis uk online cialis cialis authentique suisse cialis pills boards purchase once a day cialis cialis 5 mg effetti collateral generic cialis review uk
http://viabiovit.com/goedkope-generieke-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:40 ق.ظ

Really a good deal of terrific information.
how can i buy viagra without seeing a doctor where can i buy viagra uk viagra buy usa viagra for men buy cheap viagra pills online viagra tablets online buy original viagra buy viagra brand how to get viagra prescription online viagra pharmacy online
http://babecolate.com/is-it-safe-to-buy-cialis-online-from-canada.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:06 ق.ظ

Thanks. I appreciate this!
overnight cialis tadalafil buy online cialis 5mg cialis coupons wow cialis 20 look here cialis order on line cialis preise schweiz cialis en mexico precio cialis alternative 40 mg cialis what if i take venta de cialis canada
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:08 ب.ظ

With thanks. Good stuff.
click here to buy cialis generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg funziona buying cialis in colombia walgreens price for cialis cialis dose 30mg cialis generico en mexico canadian cialis cialis generic tadalafil buy buy brand cialis cheap
Viagra generic
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:26 ب.ظ

Helpful write ups. With thanks!
viagra order uk where can i get viagra prescription viagra cheap online how do i get viagra online sildenafil without prescription uk where to buy herbal viagra price for viagra online pharmacy usa viagra online no prescriptions buy generic viagra online safely
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:14 ب.ظ

Wonderful material. Regards!
cialis canada on line cialis online nederland cialis 100 mg 30 tablet generic cialis 20mg tablets cialis generico in farmacia enter site very cheap cialis cialis tablets australia tadalafil 5mg 200 cialis coupon only best offers 100mg cialis
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 01:49 ق.ظ

Wonderful material. Cheers.
cialis e hiv cialis authentique suisse cialis prezzo di mercato cialis generic availability generic cialis pill online cialis usa cost cialis dosage amounts what is cialis cialis 5 mg scheda tecnica can i take cialis and ecstasy
hills glory 3d cheats
جمعه 4 اسفند 1396 10:37 ب.ظ
من کاملا وبلاگ خود را دوست دارم.. رنگ دلخواه و موضوع.
آیا این سایت را خودتان ساخته اید؟ لطفا به عنوان من به دنبال ایجاد سایت شخصی خود و به دنبال پیدا کردن پاسخ
جایی که شما این را از یا دقیقا همان چیزی که موضوع نامیده می شود.
متشکرم!
hemp
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:59 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من ممکن است این وبسایت را دوست داشته باشم.
او به طور کامل درست بود این انتشار واقعا روزم را ساخت.

شما نمیتوانید به راحتی تصور کنید که چقدر وقت زیادی برای این اطلاعات صرف کرده بودم! ممنون
شما!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30